REGULAMIN PLATFORMY LUMO – DLA ORGANIZATORÓW

§ 1

[Definicje]

Sformułowania pisane z dużej litery mają znaczenie jak przypisane poniżej.

Operator
– Paweł Kantyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Benefit Paweł Kantyka, ul. Żywiecka 274c, 43-310 Bielsko-Biała, NIP: 9372392917, REGON 241575372, e-mail: biuro@lumo.pl.

Organizator
– przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej posiadający Konto Organizatora, który ma prawo do organizowania Programu Lojalnościowego na Platformie Lumo, za aktywne uczestnictwo w którym – zgodnie z regułami ustanawianymi przez konkretnego Organizatora – Użytkownik jest nagradzany Punktami.

Użytkownik
– każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Uczestnik
– oznacza takiego Użytkownika, który bierze udział w Programie Lojalnościowym konkretnego Organizatora, w ramach którego to Programu może uzyskać Punkty przyznawane przez Organizatora.

Uczestnik bez Konta (dalej także jako „UK”)
– każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Organizatorem, a nie jest stroną umowy z Operatorem na założenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Wszystkie postanowienia odnoszące się do Użytkownika i Uczestnika znajdują odpowiednie zastosowanie do UK, chyba że z samego Regulaminu wynika co innego

Platforma Lumo (dalej też jako „Platforma”)
– serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny pod adresem internetowym lumo.pl, umożliwiający Organizatorom organizowanie, a Użytkownikom uczestnictwo w Programach Lojalnościowych na zasadach określonych w Regulaminie, jak i zgodnie z regułami ustanawianymi przez Organizatorów.

Konto Użytkownika
– prowadzone przez Operatora dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do numeru telefonu lub adresu e-mail Użytkownika, będące częścią Platformy Lumo, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Lumo, w szczególności informacje o zgromadzonych Punktach w Programach Lojalnościowych Organizatorów, za pomocą którego Użytkownik może wykonywać Aktywności.

Konto Organizatora
– prowadzone przez Operatora dla Organizatora indywidualne konto, chronione hasłem i przypisane do numeru telefonu lub adresu e-mail Organizatora, będące częścią Platformy Lumo, umożliwiające zarządzanie Programem Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora. Na Koncie Organizatora gromadzone są dane Organizatora oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Lumo, jak i istnieje możliwość prowadzenia na nim spersonalizowanych dla UK kart.

Program Lojalnościowy (dalej też jako „Program”)
– są to prowadzone na Plaformie Lumo działania Organizatora o charakterze marketingowym mające na celu promocję Organizatora, w szczególności polegające na wynagradzaniu przez Organizatora, zgodnie z regułami przez niego ustanowionymi, wybranych Aktywności Uczestników Punktami, które mogą następnie zostać przez Użytkowników wymienione u Organizatora na Nagrody, zgodnie z regułami ustanawianymi przez Organizatora.

Ogólne Zasady Programu Lojalnościowego (dalej też jako: „Ogólne Zasady” lub „OZ”)
– zasady, zgodnie z którymi prowadzone są wszystkie Programy na Platformie.

Indywidualne Zasady Programu Lojalnościowego Organizatora (dalej też jako „Indywidualne Zasady” lub „IZ”)
– szczególne zasady Programu, precyzujące Ogólne Zasady, dotyczące wyłącznie konkretnego Organizatora i jego Programu.

Usługi
– zapewnienie przez Operatora dostępu do Platformy Lumo, pozwalającej Organizatorowi na oferowanie uczestnictwa w Programach Lojalnościowych, w tym w szczególności prowadzenie przez Operatora Konta Organizatora, wszystko zgodnie z Regulaminem. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Organizatora są odpłatne.

Cennik
– tabela opłat zawierająca wszystkie koszty jakie mogą wiązać się z korzystaniem z Usługi.

Okres Testowy
– okres kolejnych 14 dni rozpoczynający się wraz z Rejestracją Konta Organizatora podczas którego Organizator może korzystać nieodpłatnie z Usług świadczonych przez Operatora.

Rejestracja
– zbiór czynności opisanych w § 2 pkt 3 i następne Regulaminu skutkujących założeniem nowego Konta Użytkownika.

Logowanie
– czynności opisane w §2 pkt 10 Regulaminu pozwalające na uzyskanie dostępu online do Konta Organizatora za pośrednictwem formularza dostępowego znajdującego się na Platformie Lumo pod adresem
http://secure.lumo.pl/users/sign_in

Aktywność
– opisane w Regulaminie działanie Użytkownika lub następstwo jego wcześniejszego działania, co do którego dany Organizator może w IZ wskazać, że będzie przyznawał Użytkownikowi w ramach Programu Punkty w ilości wskazanej w IZ. Organizator za Aktywność może uznać także działanie innej osoby niż Użytkownik lub inne działanie niż wskazane w Regulaminie.

Transakcja
– szczególny rodzaj Aktywności, polegający na zakupie towarów lub usług u Organizatora przez Użytkownika.

Punkty
– uzyskiwane przez Uczestników od Organizatorów w ramach Programu, które następnie mogą być wymienione na Nagrody oferowane przez danego Organizatora, który przyznał Punkty Uczestnikowi w związku z dokonaniem przez Uczestnika Aktywności w ramach prowadzonego przez niego Programu

Nagroda
– świadczenie (np. usługa, towar, itp.), jakie zostało przewidziane przez Organizatora, a na które Użytkownik, który uzyskał Punkty w ramach Programu prowadzonego przez takiego Organizatora może wymienić uzyskane u takiego Organizatora Punkty.

Regulamin
– niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Organizatora z Operatorem.

Regulamin Organizatora
– regulamin danego Organizatora składający się z OZ i IZ, stanowiący treść umowy zawieranej przez Organizatora z Użytkownikiem

Umowa
– oznacza odpłatną umowę o świadczenie Usług, zawartą między Organizatorem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Profil Organizatora
– część Konta Organizatora, dostępna na Platformie dla każdego podmiotu bez konieczności rejestrowania Konta Użytkownika.

Zamknięcie (dalej także jako „Zakończenie”) Programu
– oznacza zakończenie prowadzenia przez Organizatora Programu Lojalnościowego na Platformie Lumo z konsekwencjami wynikającymi z OZ i IZ.

§ 2

[Zasady korzystania z Platformy przez Organizatorów]

 1. Platforma służy do zawierania umów przez Organizatorów z Użytkownikami na podstawie których Organizatorzy organizują i przeprowadzają Programy Lojalnościowe umożliwiając Użytkownikom uzyskiwanie Punktów, które następnie mogą u Organizatora zamienić na Nagrody.
 2. Do korzystania przez Organizatora z Platformy konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej wersji aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka). Korzystanie z pełni dostępnych Organizatorowi funkcjonalności Platformy jest możliwe wyłącznie po Rejestracji Konta Organizatora.
 3. Rejestracji Konta Organizatora można dokonać poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji na Platformie Lumo pod adresem
  http://secure.lumo.pl/users/firm
 4. Rejestracja Konta Organizatora (dokonywana w momencie zatwierdzenia przez Organizatora danych w formularzu Rejestracji) jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Organizatorem a Operatorem Umowy, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Platformy Lumo, na warunkach określonych w Regulaminie, za wynagrodzenie określone w Cenniku, przy czym w Okresie Testowym korzystanie z Usług Operatora jest nieodpłatne, zgodnie z §3 pkt 1 i 2 Regulaminu. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
 5. Za świadczone przez Operatora po Okresie Testowym Usługi należy się Operatorowi wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Cennika. Do każdej kwoty wskazanej w Cenniku zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Faktury VAT są wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail podany przez Organizatora.
 6. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia przez Organizatora za pośrednictwem Konta Organizatora oświadczenia co do odpłatnego przedłużenia ważności swojego Konta, zgodnie z §3 pkt 2 Regulaminu, a wysokość pierwszej opłaty będzie naliczona proporcjonalnie do końca okresu rozliczeniowego, a w przypadku innych płatności w ciągu 3 pierwszych dni każdego miesiąca. O tym czy płatność za daną Usługę jest dokonywana z góry czy z dołu decyduje treść Cennika.
 7. Termin płatności faktury wynosi siedem dni od dnia jej wystawienia.
 8. Usługi świadczone przez Operatora rozliczane są w trybie miesięcznym rozumianym jako okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca (okres rozliczeniowy), chyba że inny okres wynika z formularza zamówienia lub z Cennika, jak i z tą zmianą, że w przypadku pierwszej płatności za Usługę rozliczaną w okresie rozliczeniowym, okres ten rozpoczyna się w pierwszym dniu, za który wedle Regulaminu naliczana jest Organizatorowi opłata.
 9. W wyniku Rejestracji Operator tworzy Organizatorowi indywidualne Konto Organizatora, przypisane do podanego podczas Rejestracji adresu email i/lub telefonu, chronione hasłem.
 10. Logowanie do Platformy Lumo następuje za pomocą formularza logowania znajdującego się na Platformie Lumo pod adresem:
  http://secure.lumo.pl/users/sign_in
  Logowanie następuje przez podanie adresu e-mail lub telefonu i powiązanego z nim hasła.
 11. Organizator powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Organizatora.
 12. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych na Koncie Organizatora (w szczególności danych kontaktowych oraz zasad prowadzonego Programu).
 13. Organizator może w ramach Konta Organizatora stworzyć i prowadzić na Platformie Program Lojalnościowy, ustanawiając w tym celu IZ, które doprecyzowują OZ.
 14. Organizator ponosi odpowiedzialność za umieszczone treści w ramach stworzonego i prowadzonego przez siebie Programu, z wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników, w tym także za treści umieszczone lub uwidocznione na Koncie Organizatora. Wyłącza się przy tym jakąkolwiek odpowiedzialność Operatora za takie treści, w tym za OZ i IZ.
 15. Zabrania się podawania przez Organizatorów danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 16. Podanie przez Organizatora danych, o jakich mowa w pkt 15, może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Operatora bez zachowania terminów wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 17. Organizator może posiadać tylko jedno Konto Organizatora, przy czym zamówiona Usługa, zgodnie z regułami podanymi w Cenniku, wskazuje, czy Organizator może w ramach Konta prowadzić Program dla jednej czy dla wielu lokalizacji rozumianych jako punkt prowadzony pod konkretnym adresem, w którym Organizator świadczy usługi lub sprzedaje towary.
 18. Konto Organizatora jest przypisane wyłącznie Organizatorowi. Oznacza to zakaz bez uzyskania wcześniejszej zgody Operatora zbywania Konta na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 19. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Organizatora do działania na szkodę innych Organizatorów lub Użytkowników Platformy.
 20. Zabrania się Organizatorowi w ramach prowadzonego przez niego Programu działać niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać innego podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne.
 21. Organizator akceptując Regulamin potwierdza zapoznanie się z zasadami działania Platformy, w szczególności z treścią materiałów pomocniczych udostępnionych na Platformie. Operator nie ponosi przy tym odpowiedzialności za szkody wynikłe lub związane z brakiem zrozumienia przez Organizatora zasad działania i funkcjonowania Platformy.

§ 3

[Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta]

 1. Rejestracja Konta Organizatora rozpoczyna Okres Testowy, w którym Organizator może bezpłatnie korzystać z Platformy Lumo w celu zapoznania się z jej możliwościami.
 2. Po zakończeniu Okresu Testowego lub w jego trakcie, Organizator ma możliwość odpłatnego przedłużenia ważności swojego Konta Organizatora zgodnie z Cennikiem i na zasadach ujętych w Regulaminie. Przedłużenie ważności Konta Organizatora odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Koncie Organizatora.
 3. Jeśli Organizator nie zdecyduje się na przedłużenie ważności swojego Konta zgodnie z §3 pkt 2 Regulaminu to jego Konto po zakończeniu Okresu Testowego zostanie automatycznie zablokowane i nie zostanie naliczona żadna opłata.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Operator ma prawo ograniczyć Organizatorowi dostęp do Konta Organizatora w przypadku zalegania przez Organizatora z zapłatą jakiejkolwiek należnej Operatorowi kwoty przez okres dłuższy niż 14 dni. Ograniczenie dostępu do Konta polega na niemożliwości korzystania z wszystkich funkcji Konta Organizatora, w szczególności niemożliwe będzie wprowadzanie Transakcji, przeglądanie bazy Uczestników Programu czy też odpowiadanie na komentarze Uczestników. Przywrócenie pełnego dostępu do Konta Organizatora następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Operatora pełnej wpłaty długu.
 6. W okresie ograniczenia dostępu do Konta Organizator nie jest zwolniony z obowiązków względem Użytkowników, w szczególności odnośnie obowiązku zamiany Punktów na Nagrody, jak i względem Operatora, w szczególności zapłaty pełnego wynagrodzenia także za okres, w jakim dostęp do Konta był ograniczony.
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora i Operatora w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu, lub rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacjach wskazanych w Regulaminu.
 8. Rozwiązanie Umowy przez Organizatora może być dokonane przez wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” na Koncie Organizatora.
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Operatora może być dokonane albo przez wystosowanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora albo przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia na Koncie Organizatora, wyświetlanego w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z oświadczeniem przez Organizatora albo w sposób, o którym mowa w §7 pkt 2 Regulaminu.
 10. Rozwiązanie Umowy niezależnie od trybu (wypowiedzenie czy rozwiązanie Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia) skutkuje usunięciem Konta Organizatora, co oznacza, iż wszystkie dane znajdujące się na Koncie Organizatora zostają usunięte. Usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia w sposób wskazany w §3 pkt 8 lub 9 Regulaminu. Organizator ma obowiązek zapewnić, aby Użytkownicy nawet w przypadku Usunięcia Konta mieli możliwość zamienić Punkty na Nagrody przez określony czas wynikający z IZ, nie krótszy jednak niż termin wskazany w OZ. Organizator może w każdym czasie do dnia poprzedzającego dzień usunięcia Kontra Organizatora zwrócić się o wydanie przez Operatora kopii danych w zakresie aktualnego stanu Punktów posiadanych przez Uczestników Programów prowadzonych przez Operatora.
 11. Operator ma prawo do ograniczenia Organizatorowi dostępu do Konta w sytuacji, gdy Organizator czyni ze swojego Konta użytek niezgodny z zasadami współżycia społecznego, prawem lub narusza postanowienia Regulaminu, jak i w sytuacji opisanej w §3 pkt 5 Regulaminu. Ograniczenie dostępu do Konta następuje na okres do 7 dni, a Organizatorowi przy próbie zalogowania na Konto w tym okresie podawana jest informacja w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z jej treścią o przyczynie ograniczenia dostępu do Konta. Organizator musi wykazać że usunięcie naruszenia nastąpiło lub, że nie doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego, prawa, jak i postanowień Regulaminu. Przy 3 (słownie: trzecim) ograniczeniu dostępu do Konta, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym ograniczeniu dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.
 12. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora Operator nie ma obowiązku zwrócić Organizatorowi jakiejkolwiek części wynagrodzenia, jaką Organizator z góry uiścił na rzecz Operatora za korzystanie z Platformy. Podane w Regulaminie przypadki, gdy Operator ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora są jedynie przykładowe. Przez przyczyny leżące po stronie Organizatora rozumiemy wszystkie okoliczności poza tymi, które zaistniały z wyłącznej winy Operatora, co Organizator powinien wykazać.

§ 4

[Zasady prowadzenia Programów Lojalnościowych]

 1. Wszystkie Programy prowadzone przez Organizatorów na Platformie, muszą być zgodne z Ogólnymi Zasadami.
 2. Organizator określa Indywidualne Zasady, w których wskazuje m.in. za jakie Aktywności w chwili rozpoczęcia Programu zamierza on przyznawać Punkty ze wskazaniem ilości tych Punktów oraz jakie Nagrody oferuje za Punkty, jak i podaje w nich inne obowiązujące w Programie zasady.
 3. OZ oraz IZ stanowią umowę, jaką Organizator zawiera z Użytkownikiem, na mocy której Organizator zobowiązuje się do przyznawania Uczestnikowi za Aktywności Punkty, w zamian za określone Aktywności Użytkownika w ramach prowadzonego przez siebie Programu, jak i do dokonywania wymiany Punktów na Nagrody.
 4. OZ i IZ zamieszczone są na Profilu Organizatora.
 5. Uczestnictwo w Programie Organizatora musi być dostępne dla każdego Użytkownika. OZ i IZ udostępniane na Profilu Organizatora stanowią ofertę zawarcia umowy przez Organizatora z Użytkownikiem.
 6. Organizator może prowadzić Program zarówno dla Użytkowników, jak i dla UK. W przypadku Użytkowników wszystkie dane są zapisywane czy to automatycznie, czy za pośrednictwem Konta Organizatora na Koncie Użytkownika, a w przypadku UK na spersonalizowanej karcie prowadzonej przez Organizatora dla każdego UK na Koncie Organizatora. W każdym czasie istnieje możliwość zmiany statusu UK na Użytkownika i odwrotnie, co jest uzależnione od istnienia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o prowadzenie Konta Użytkownika.
 7. Podstawowe reguły Ogólnych Zasad:
  1. OZ mają pierwszeństwo przed IZ.
  2. IZ pozwalają Organizatorowi na doprecyzowanie ogólnych postanowień OZ, w szczególności w zakresie wyboru Aktywności, za które Organizatorzy będą w ramach Programu przyznawali Uczestnikom Punkty wraz ze wskazaniem ilości Punktów za każde Aktywności
  3. Organizator w ramach IZ w każdym czasie wskazuje przynajmniej jedną Aktywność, którą będzie nagradzał Punktami.
  4. w sytuacji dokonania przez Uczestnika Aktywności, której Organizator przypisał w IZ Punkty, Punkty w sytuacjach gdy Platforma nie umożliwia automatycznego przyznania Punktów muszą zostać niezwłocznie, nie później niż w terminach wynikających z Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora, przyznane Uczestnikowi na jego Koncie Użytkownika i na nim uwidocznione, a w przypadku UK – na spersonalizowanej karcie UK na Koncie Organizatora,.
  5. Posiadane przez Uczestnika Punkty nie mogą być przez niego utracone w inny sposób aniżeli w wyniku wymiany na Nagrody, za wyjątkiem przypadków, gdy następuje Zamknięcie, także przedwczesne, Programu oraz gdy Uczestnik rozwiązuje umowę z Organizatorem lub Operatorem.
  6. Jednakże w przypadkach wskazanych pod lit. e) niniejszego punktu Organizator musi zapewnić Uczestnikowi możliwość wymiany Punktów na Nagrody przez wskazany w IZ okres – nie krótszy niż 1 miesiąc w przypadku Zamknięcia Programu w inny sposób niż przedwczesny lub gdy Uczestnik rozwiązuje umowę z Operatorem lub Organizatorem, a nie krótszy niż 2 miesiące w przypadku przedwczesnego Zamknięcia Programu.
  7. Utrata Punktów może nastąpić także wówczas, gdy Użytkownik nie odbierze Nagrody w terminie właściwym, a charakter Nagrody uniemożliwia zaoferowanie jej po tej dacie innemu Użytkownikowi.
  8. IZ wskazuje czy Program jest prowadzony na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony. W przypadku gdy Program jest prowadzony na czas oznaczony w IZ podaje się datę jego zakończenia, a w braku jej podania uznaje się, że jest to termin 1 (słownie: jednego) roku od dnia kiedy Program został rozpoczęty.
  9. Program, który jest prowadzony na czas nieoznaczony może być zakończony przez Organizatora z terminem Zamknięcia nie krótszym niż 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu od dnia ogłoszenia decyzji o Zamknięciu.
  10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę zawartą z Organizatorem.
  11. IZ wskazuje datę rozpoczęcia Programu
  12. Przez przedwczesne Zamknięcie Programu rozumie się sytuację, gdy Organizator z ważnych powodów zamyka Program prowadzony na czas oznaczony przed datą do której powinien być pierwotnie prowadzony. W takiej sytuacji Zakończenie Programu może nastąpić wedle trybu wskazanego pod lit. i) niniejszego punktu.
  13. Organizator aktualizuje na swoim Profilu Organizatora informacje dotyczące Programu, w tym o nagradzanych Aktywnościach i oferowanych Nagrodach.
  14. Organizator może zmieniać IZ w trakcie trwania Programu za wyjątkiem tego, czy Program jest zawarty na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony. Jednakże Organizator może przedłużyć Program zawarty na czas oznaczony, jak i w odniesieniu do Programu prowadzonego na czas oznaczony, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizatora dokonywać przedwczesnego Zamknięcia Programu, czy też wskazać, że po upływie terminu Program jest prowadzony na czas nieoznaczony.
  15. Zmiany Regulaminu Organizatora w odniesieniu do Uczestnika wchodzą w życie z zastrzeżeniem lit. p) niniejszego punktu w dacie wskazanej przez Organizatora jako data wejścia w życie zmiany, nie wcześniej jednak niż z chwilą doręczenia Uczestnikowi zmian w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z ich treścią, a w przypadku UK – w momencie doręczenia mu zmian przez Organizatora. Brak akceptacji przez Uczestnika zmian Regulaminu Organizatora oznacza rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, przy czym w takiej sytuacji Organizator ma obowiązek przez 1 miesiąc prowadzić dla Uczestnika Program na dotychczasowych zasadach, a następnie przez okres 1 miesiąca umożliwić mu dokonanie wymiany Punktów na Nagrody zgodnie z dotychczasowymi zasadami Programu.
  16. Organizator może jednak w każdym czasie dokonywać zmiany Aktywności, za które są przyznawane Punkty oraz ilości przyznawanych za poszczególne Aktywności Punktów. Zmiany takie wchodzą w życie na początku każdego poniedziałku, pod warunkiem uwidocznienia ich przez Organizatora na jego Koncie nie później niż do końca piątku poprzedzającego datę wejścia zmian w życie. W innym przypadku wejdą w życie z początkiem kolejnego poniedziałku.
  17. Organizator ma prawo w ramach prowadzonego przez siebie Programu przyznać Punkty osobie, która nie przystąpiła jeszcze do Programu, nawet jeżeli nie jest Użytkownikiem. Zapisanie tych Punktów następuje tymczasowo na osobnej karcie na Koncie Organizatora
  18. Uczestnik ma możliwość sprawdzenia na Koncie Użytkownika i ma mieć zapewnioną przez Organizatora możliwość sprawdzenia w miejscu prowadzenia działalności przez Organizatora stanu posiadanych Punktów w Programie. Uczestnik jest także na bieżąco informowany o zmianach stanu posiadanych Punktów za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na podany na Koncie Użytkownika adres e-mail lub podany przez UK numer telefonu lub e-mail. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.
  19. Punkty posiadane przez Użytkownika mają wartość jedynie w ramach Programu uprawniając do uzyskania Nagród zgodnie z warunkami Regulaminu Organizatora. Punkty przysługują wyłącznie Użytkownikowi, który je uzyskał zgodnie z Regulaminem Organizatora, nie mogąc być przez Użytkownika przekazane pod jakikolwiek tytułem podmiotowi trzeciemu.
  20. Organizator rozstrzyga na korzyść Użytkownika jego roszczenia, które wynikają z niejasnych bądź nieaktualnych zasad.
  21. informację o przedwczesnym Zamknięciu lub Zamknięciu Programu, który jest prowadzony na czas nieoznaczony Organizator zamieszcza na Koncie Organizatora, jak i informuje o tym Uczestników Programu za pośrednictwem komunikatu o zamknięciu Programu, który to komunikat jest uwidaczniany na Koncie Użytkownika w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z nim. Komunikat powinien zawierać m.in. następujące informacje:
   1. datę zakończenia prowadzenia Programu
   2. wezwanie do wymiany Punktów na Nagrody
   3. datę do kiedy można dokonać wymiany Punktów na Nagrody

§5

[Rodzaje Aktywności Użytkowników]

 1. W ramach Programów dostępnych na Platformie możliwe jest przyznawania Punktów za następujące standardowe Aktywności:
  1. Przystąpienie do Programu – zawarcie umowy z Organizatorem, na mocy której Użytkownik staje się Uczestnikiem Programu na zasadach opisanych w Regulaminie i Regulaminie Organizatora. Punkty są przyznawane i uwidaczniane na Koncie Użytkownika automatycznie w chwili akceptacji Regulaminu Organizatora.
  2. Zakup usług lub towarów (Transakcja) – zawarcie umowy, na mocy której następuje sprzedaż Uczestnikowi przez Organizatora towarów lub świadczenie przez niego na rzecz Uczestnika usług. Aby Punkty mogły być przyznane Transakcja musi zostać odnotowana przez Organizatora na Koncie Organizatora. Punkty za Transakcje są uwidaczniane na Koncie Użytkownika w chwili wprowadzenia przez Organizatora do Konta Organizatora Transakcji.
  3. Urodziny i Imieniny – nastąpienie dnia, w którym Uczestnik obchodzi swoje imieniny lub urodziny. Aby Punkty mogły być przyznane Organizator musi posiadać najpóźniej w dniu imienin / urodzin wiedzę odnośnie dnia imienin lub urodzin Uczestnika. Punkty są przyznawane i uwidaczniane na Koncie Użytkownika automatycznie w dniu imienin lub urodzin Uczestnika.
  4. Napisanie Komentarza – napisanie przez Uczestnika na Platformie komentarza do Transakcji wedle zasad określonych w Regulaminie Organizatora. Punkty są przyznawane i uwidaczniane na Koncie Użytkownika automatycznie w chwili wystawienia komentarza przez Uczestnika.
  5. Publikacja Komentarza na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com – publikacja przez Organizatora Komentarza Uczestnika na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com. Punkty za publikacje są uwidaczniane na Koncie Użytkownika w chwili wprowadzenia przez Organizatora do Konta Organizatora informacji o publikacji.
  6. Skuteczne Polecenie Organizatora – dokonane przez Uczestnika polecenie towarów lub usług Organizatora osobie nie będącej dotychczas klientem Organizatora, które powoduje, iż osoba, której polecono Organizatora zawiera z nim umowę, na mocy której następuje sprzedaż przez Organizatora towarów lub świadczenie przez niego usług. Punkty są uwidaczniane na Koncie Użytkownika w chwili wprowadzenia przez Organizatora do Konta Organizatora informacji o zawarciu przez taką osobę ww. umowy. W wyniku niniejszej Aktywności Organizator przyznaje Punkty także osobie, której polecono Organizatora, przy czym obie takie osoby (Uczestnik i osoba, której polecono Organizatora) otrzymują taką samą liczbę Punktów. Warunkiem uznania takiego działania za Aktywność jest to, aby osoba, której polecono Organizatora poinformowała Organizatora najpóźniej w chwili zawierania Transakcji, że korzysta z polecenia innego Uczestnika oraz podała imię i nazwisko tego Uczestnika lub inne dane pozwalające go zidentyfikować.
   W przypadkach, w których Punkty nie są automatycznie uwidaczniane na Koncie Użytkownika, a Organizator nie wywiązał się w terminie z obowiązku ich uwidocznienia, Użytkownik ma prawo żądać wymiany Punktów na Nagrody wedle ilości Punktów jakie zostały przyznane.
   W niniejszym punkcie przez zapisanie lub uwidocznienie Punktów na Koncie Użytkownika rozumie się – w odniesieniu do UK – zapisanie lub uwidocznienie Punktów na spersonalizowanej dla UK karcie na Koncie Organizatora
 2. Organizator może rozszerzyć krąg Aktywności ponad te wskazane w §5 pkt 1 Regulaminu, co wymaga wprowadzenia do IZ informacji na czym polega Aktywność i przyporządkowania im określonej liczby Punktów, jaką można uzyskać za dokonanie Aktywności.

§ 6

[Odpowiedzialność Operatora]

 1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Organizatorowi jedynie instrument pozwalający na organizowanie Programu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w tym za treści przez nich zamieszczane, jak i za treści upubliczniane na Koncie Organizatora (w tym w szczególności na Profilu Organizatora).
 2. Operator dochowa należytej staranności, aby Platforma działała bez przeszkód. Jednakże żadne oprogramowanie, w tym także oprogramowanie obsługujące Platformę Lumo ze swej natury nie jest wolne od błędów. Operator tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym przerwy w działaniu) wynikłe z błędów w oprogramowaniu powyżej wskazanych elementów, powstałych niezależnie od Operatora, którym Operator nie mógł przy dochowaniu należytej staranności zapobiec. Jednocześnie Operator oświadcza, że działając z należytą starannością dokłada starań w celu zapobieżenia występowaniu jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu. Operator zastrzega sobie przy tym prawo do przeprowadzania aktualizacji Platformy i jej napraw nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności za czasowe utrudnienia w dostępie do Platformy.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utratę jakichkolwiek danych, jak i za utrudnienia w korzystaniu z Platformy lub niemożność korzystania z niej, w przypadku w którym taka utrata, utrudnienie lub niemożliwość będzie wynikać z przyczyn niezależnych od Operatora, na które pomimo dochowania należytej staranności, nie miał on wpływu.
 4. W szczególności, w przypadku wystąpienia warunków wskazanych w §6 pkt 3, Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i konsekwencje wystąpienia przypadków siły wyższej, awarii/innych błędów technicznych oprogramowania lub sprzętu informatycznego, ingerencji osób trzecich, niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych (dostępu do Internetu) lub dostawców innych usług np. usług elektronicznych, jak i za utrudnienia w korzystaniu z Platformy lub niemożność korzystania z niej, czy też za utratę danych, jak i ich konsekwencji wynikających z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Użytkownika, w tym związanych z:
  1. niepoprawnym korzystaniem przez Użytkownika lub Organizatora z Platformy Lumo,
  2. niekompatybilnością, wystąpieniem usterek technicznych lub awarii sprzętu przy użyciu którego Użytkownik lub Organizator łączy się z Internetem i Platformą.
 5. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Organizatora lub Użytkownika lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, niezgodnych z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub zasadami współżycia społecznego.
 6. Operator oświadcza, że żadne z zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie oprogramowania obsługującego Platformę.
 7. Operator wykonuje kopie zapasowe danych minimum co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 14 od dnia ich utrwalenia.

§ 7

[Dane osobowe i polityka ochrony prywatności]

 1. Podane przez Organizatorów dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w
  Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Organizatorów jest Operator.
 3. Organizator ma w każdym czasie prawo usunięcia oraz edycji swoich danych osobowych.

§ 8

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Organizator ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi
 2. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub nie została ona opisana w należyty sposób lub nie podano danych umożliwiających identyfikację podmiotu składającego reklamację. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Operator mógł, przy zachowaniu należytej staranności, odpowiedzieć na reklamację, albo od dnia, kiedy podmiot składający reklamację uzupełni informacje w sposób umożliwiający Operatorowi rozpatrzenie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji.

§ 9

[Zmiany w Regulaminie]

 1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Organizatorowi przez uwidocznienie stosownej informacji na Koncie Organizatora, dostępnej Organizatorowi niezwłocznie po wejściu na Konto (zalogowaniu się). Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż w momencie zaakceptowania zmiany przez Organizatora.
 3. Brak zgody na akceptację zmiany traktowany jest jako wypowiedzenie Umowy przez Operatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 10

[Postanowienia końcowe]

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy Lumo będą rozstrzygane przez właściwe ze względu na siedzibę Operatora sądy powszechne.

Załączniki